ENVIRO 2018
Kraków - Modlniczka, 16.05.2018 - 18.05.2018
 
Miejsce:Hotel & Centrum Kongresowe Witek, ul. Handlowców 14, Modlniczka k. Krakowa – gm. Wielka Wieś
Organizator:1. Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2. Katedra Krajinného Plánovania a Pozemkových Uprav, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

3. Komitet Nauk Agronomicznych PAN (II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych), Polska Akademia Nauk

4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Oddział w Krakowie

5. Urząd Gminy Wielka Wieś
WWW:http://enviro.ur.krakow.pl
XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA – ENVIRO 2018
„PROBLEMY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA”

TEMATYKA
 • przyrodniczo-techniczne oraz gospodarcze uwarunkowania kształtowania i ochrony zasobów wodnych
 • uwarunkowania meteorologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne kształtowania zasobów wodnych
 • rola małej retencji w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich
 • wpływ zagospodarowania zlewni na jakość zasobów wodnych
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
 • oddziaływanie budowli hydrotechnicznych na stabilność koryt cieków oraz na ilość i jakość wód
 • funkcjonowanie oczyszczalni w przeciwdziałaniu degradacji zasobów wodnych
 • kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich
 • szacowanie wartości nieruchomości w sąsiedztwie zbiorników wodnych
 • współczesne technologie pozyskiwania danych przestrzennych na potrzeby kształtowania i ochrony środowiska
 • techniki geodezyjne, satelitarne i klasyczne w monitorowaniu budowli hydrotechnicznych
 • geomatyka, zarządzanie obszarami wiejskimi i krajobrazem
 • planowanie i zagospodarowanie obszarów wiejskich