Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

WPŁYW SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH NA ŚRODOWISKO

Monika Janas 1  ,  
 
1
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Inż. Ekolog. 2017; 3:64–73
Data publikacji: 01-06-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Celem pracy jest ocena oddziaływania wyłączonego z eksploatacji składowiska odpadów przemysłowych na środowisko. Przeprowadzono szczegółową analizę jakości wód podziemnych wokół składowiska w latach 1995 – 2016. Ocenę stanu wód podziemnych w rejonie składowiska wykonano na podstawie wyników badań monitoringowych. Obejmuje on pomiar pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (PEW) oraz zawartość chlorków, siarczanów, fosforanów, metali ciężkich: miedź (Cu), ołów (Pb), chrom (Cr) oraz wielu innych wskaźników zanieczyszczeń. Przeprowadzona analiza, potwierdza że składowisko w fazie eksploatacji nie stanowiło zagrożenia, ze względu na szereg zastosowanych zabezpieczeń, uszczelnień. Dopiero w ostatnich latach, składowisko odpadów przemysłowych będące już wyłączone z eksploatacji stało się wyjątkowo poważnym zagrożeniem środowiskowym. Wyniki analiz wód z piezometrów, wskazują wyraźnie na pojawienie się problemu skażenia wód podziemnych. Zaobserwowano znaczne podwyższenie wartości niektórych analizowanych wskaźników (m.in. chlorków, siarczanów), głównie w piezometrach, zlokalizowanych na linii spływu wód podziemnych w rejonie składowiska. Obserwowana sytuacja jest prawdopodobnie wynikiem uszkodzenia warstw uszczelniających i wymywaniem zanieczyszczeń z odpadów zdeponowanych na składowisku przez wody opadowe.