PROBLEMY OCHRONY FAUNY TERMOKSEROFILNEJ PSZCZÓŁ (HYMENOPTERA: APOIDEA, APIFORMES) NA PRZYKŁADZIE REZERWATU „GÓRA GIPSOWA”
Lucyna Twerd 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekologii, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, al. Ossolińskich 12, 85-830 Bydgoszcz
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:147–155
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono wstępne wyniki badań prowadzonych w lipcu w latach 2008 i 2010 na terenie rezerwatu roślinności kserotermicznej „Góra Gipsowa” w południowo-zachodniej Polsce. W trakcie prowadzonych prac odłowiono 75 gatunków Apiformes - Colletidae (9 gatunków), Andrenidae (11 gatunków), Halictidae (17 gatunków), Melittidae (3 gatunki), Megachilidae (19 gatunków), Anthophoridae (5 gatunków), Apidae (11 gatunków). Jest to liczba znacząca, biorąc pod uwagę fakt tylko letnich obserwacji, wyspowy charakter rezerwatu oraz niewielką powierzchnię.Jednocześnie kilkakrotnie niższe liczebności gatunków uzyskane 2010 roku wskazują na istnienie olbrzymiej presji ze strony człowieka na środowisko i potwierdzają konieczność objęcia muraw kserotermicznych właściwą ochroną ekosystemową, zapewniającą trwanie zarówno cennych przyrodniczo gatunków flory jak i znacznie wrażliwszych termokserofilnych gatunków fauny.