Problem zagospodarowania odpadów z palenisk domowych
Ryszard Wasielewski 1  
,  
Tomasz Radko 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ryszard Wasielewski   

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
Data publikacji: 01-06-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 3:36–44
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono problemy związane z zagospodarowaniem odpadów z palenisk domowych opalanych paliwem stałych, a głównie węglem kamiennym. Odpady z palenisk domowych zaliczono do grupy odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i zaklasyfikowano pod kodem ex 20 01 99. Ilość tych odpadów w postaci żużli i popiołów w Polsce przekracza poziom 2,5 miliona ton w skali roku. Odpady paleniskowe stanowią problem techniczny dla instalacji sortowniczych odpadów komunalnych. Przedstawiono wyniki badań próbek odpadów paleniskowych z kilku rodzajów urządzeń grzewczych stosowanych w gospodarce komunalnej. W próbkach stwierdzono wysoką zawartość niespalonego węgla tzw. niedopału, szczególnie we frakcjach o grubszym uziarnieniu, co utrudnia możliwość ich składowania, a także gospodarczego wykorzystania. Odpady paleniskowe nie spełniają również wymagań dla odpadów obojętnych. Dokonano przeglądu aktualnych kierunków zagospodarowania odpadów z palenisk domowych i zaproponowano zmiany legislacyjne umożliwiające ich składowanie lub gospodarcze wykorzystanie.