O czasopiśmie
 
Inżynieria Ekologiczna jest recenzowanym czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ochrony środowiska.

Zamieszczamy tylko polskojęzyczne wersje artykułów, ze streszczeniem, tytułem i słowami kluczowymi w języku angielskim.

Czasopismo włączone zostało do bazy SCOPUS, wobec tego będzie zwiększona punktacja artykułów opublikowanych w roku 2020.

Artykuły publikowane są w wersji elektronicznej i nie wydajemy wersji drukowanej.

Artykuły do opublikowania prosimy przysyłać na adres e-mail: redakcja@ineko.net.pl

Czasopismo jest członkiem CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

iThenticate – system antyplagiatowy
Redakcja wdrożyła system antyplagiatowy iThenticate. Zapewnia on skuteczne wykrywanie plagiatów w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kwalifikacji artykułów do opublikowania.

Tematyka czasopisma
 • Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i komunalnymi
 • Projektowanie i wykorzystanie technologii proekologicznych
 • Gospodarcze wykorzystanie ekosystemów środowiska
 • Badania monitoringowe środowiska naturalnego
 • Skutki zmian klimatu na środowisko
 • Ekotechniczne aspekty zrównoważonego rozwoju środowiska
 • Gospodarka zasobami wód podziemnych i powierzchniowych
 • Uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza
 • Zagrożenia środowiska hałasem
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Metale ciężkie w środowisku przyrodniczym
 • Odnawialne oraz niekonwencjonalne źródła energii
 • Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 • Środowiskowa ocena cyklu życia produktów (LCA)
 • Modelowanie i symulacje komputerowe w ochronie środowiska

  Indeksacja
  SCOPUS
  DOAJ – Directory of Open Access Journals
  EBSCOhost
  IC Journals Master List
  Google Scholar
  J-Gate
  BazTech
  PBN – Polska Bibliografia Naukowa

  Częstotliwość wydań
  Kwartalnik – od 2000 r., nadal
 •