O czasopiśmie
 
Inżynieria Ekologiczna jest czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ochrony środowiska.

Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Każdy opublikowany artykuł zalicza się do dorobku naukowego Autora(ów) w ilości 5 punktów.

Artykuły do opublikowania prosimy przysyłać na adres e-mail: redakcja@ineko.net.pl

Tematyka czasopisma
 • Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i komunalnymi
 • Projektowanie i wykorzystanie technologii proekologicznych
 • Gospodarcze wykorzystanie ekosystemów środowiska
 • Badania monitoringowe środowiska naturalnego
 • Skutki zmian klimatu na środowisko
 • Ekotechniczne aspekty zrównoważonego rozwoju środowiska
 • Gospodarka zasobami wód podziemnych i powierzchniowych
 • Uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza
 • Zagrożenia środowiska hałasem
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Metale ciężkie w środowisku przyrodniczym
 • Odnawialne oraz niekonwencjonalne źródła energii
 • Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 • Środowiskowa ocena cyklu życia produktów (LCA)
 • Modelowanie i symulacje komputerowe w ochronie środowiska

  Indeksacja
  EBSCOhost
  DOAJ – Directory of Open Access Journals
  IndexCopernicus
  Google Scholar
  BazTech
  J-Gate

  Członek CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

  Redakcja stosuje system antyplagiatowy – iThenticate.

  System iThenticate zapewnia skuteczne wykrywanie plagiatów w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kwalifikacji artykułów do opublikowania.
  iThenticate współpracuje z CrossRef. Zawiera około 50 milionów artykułów naukowych i konferencyjnych z 115 000 czasopism naukowych, technicznych i medycznych wydawanych przez najważniejsze wydawnictwa, jak: Elsevier, IEEE, Nature, Springer, Wiley-Blackwell, itp.

  Częstotliwość wydań
  Kwartalnik – od 2000 r., nadal
  Dwumiesięcznik – w latach 2017–2018
 •