Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
O czasopiśmie
 
Inżynieria Ekologiczna jest czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ochrony środowiska. Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły są recenzowane.
Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu (Open Access).
Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Wydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej.


Wydawanie czasopisma elektronicznego „Inżynieria Ekologiczna” finansowane w ramach umowy 876/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tematyka czasopisma
 • ochrona przyrody
 • kształtowanie krajobrazu przyrodniczego
 • technologie i urządzenia dla środowiska
 • badania zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza
 • gospodarka odpadami
 • niekonwencjonalne źródła energii
 • prawo a środowisko
 • zarządzanie środowiskiem
 • zrównoważony rozwój
 • edukacja ekologiczna

 • Indeksacja
  EBSCOhost
  DOAJ – Directory of Open Access Journals
  IndexCopernicus
  Google Scholar
  BazTech
  J-Gate

  Członek CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

  Częstotliwość wydań
  Kwartalnik – od 2000 r.
  Dwumiesięcznik – od 2017 r.