MOŻLIWOŚCI ROZWOJU RYNKU POMP CIEPŁA W POLSCE W ŚWIETLE NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków
2
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:62–67
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Rynek pomp ciepła w Polsce stanowi jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi odnawialnych źródeł energii (OZE). Instalacje niskotemperaturowe wykorzystujące różne typy pomp ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem szczególnie wśród właścicieli domów jednorodzinnych. W artykule przedstawiono charakterystykę rynku pomp ciepła w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, zaprezentowano najważniejsze zmiany jakie wniosła ze sobą przyjęta 20 lutego 2015 roku ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) oraz omówiono dalsze perspektywy związane ze wzrostem wykorzystania pomp ciepła w obliczu nowych regulacji prawnych.
 
REFERENCJE (11)
1.
Berent-Kowalska G., Kacprowska J., Gogacz I., Jurgaś A., 2013. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Wyd. Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki.
 
2.
Lachman P., 2013. Metodyka obliczenia OZE z pomp ciepła zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE. Instal Reporter, nr 3, 31–33.
 
3.
Mazurkiewicz J., 2015. Główne bariery rozwoju geotermii niskotemperaturowej wspomaganej pompami ciepła typu woda/woda w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 47–51.
 
4.
NFOSIGW 2015 – strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://www.nfosigw.gov.pl/ofer... programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/ (dostęp: 06.2015).
 
5.
PORT PC 2015 – strona internetowa Polskiej Organizacji Pomp Ciepła, http://portpc.pl/ (dostęp: 05.2015).
 
6.
PSE SA 2014 – strona internetowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, http://www.pse.pl/ (dostęp: 12.2014).
 
7.
Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2013/114/UE).
 
8.
Dyrektywa 2009/28/EU w sprawie promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE. L. 140/16.5.6.2009).
 
9.
Polityki energetyczne Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł (Dz.U. 2014, poz. 487).
 
11.
Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478).