POLSKI
 
ENGLISH
 
 
 
 
Inżynieria Ekologiczna jest czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ochrony środowiska. Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie publikacje są recenzowane.
Wskaźniki:
9
MNiSW
 
74.78
ICV
 
 
 
Informacje dla Autorów
 
 
 1. Inżynieria Ekologiczna przyjmuje do druku oryginalne prace naukowe w języku polskim. Prace są publikowane po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów z innych ośrodków naukowych niż autorzy publikacji.
 2. Publikacja poza tekstem głównym powinna zawierać: tytuł, nazwiska i tytuły naukowe Autorów, miejsca pracy oraz adresy e-mail. Kolejną częścią pracy powinno być streszczenie w językach polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w obu językach. Podpisy tabel i rysunków powinny być także przygotowane w obu językach – polskim i angielskim.
 3. Tekst powinien być zapisany w programie WORD FOR WINDOWS i nie należy go formatować, w szczególności nie stosować tzw. "twardej spacji". Artykuł składany jest do druku przez głównego lub korespondencyjnego autora tylko za pomocą Editorial System klikając zakładkę "Wyślij swój artykuł". Nie należy wysyłać wydruków tekstu na adres pocztowy redakcji, oraz nie przyjmujemy plików do publikacji przesłanych na redakcyjny adres e-mailowy.
 4. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim powinien być możliwie krótki i zwięzły oraz nie powinien zawierać nazw obcych oraz skrótów.
 5. Streszczenie powinno zawierać następujące informacje: dlaczego przeprowadzono badania, w jaki sposób je przeprowadzono, co stwierdzono (najważniejsze dane, zależności), jak je zinterpretowano oraz jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań.
  W streszczeniu nie zamieszcza się odnośników do tabel i rysunków oraz nie cytuje literatury.
 6. Rysunki i fotografie powinny być złożone w oddzielnych plikach elektronicznych zapisanych w formatach rastrowych (JPEG, GIF, TIFF, itp.). Wszystkie ilustracje powinny być powołane w tekście. Ich rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi. Prosimy o dostarczanie ilustracji kolorowych, które publikujemy bez żadnych dodatkowych opłat.
 7. Na końcu pracy powinny być umieszczone pozycje bibliograficzne w kolejności alfabetycznej (wg nazwisk autorów) oraz numerowane kolejno. Powołania na wszystkie pozycje bibliograficzne powinny być zamieszczone w tekście w nawiasach kwadratowych, np. [Nowak 2011], [Kowalski i in. 2015]. Nie należy zamieszczać w tekście numerów liczbowych pozycji bibliograficznych.
 8. Objętość kompletnej publikacji powinna zawierać 8 – 12 stron znormalizowanego maszynopisu A4. Istnieje możliwość zamieszczenia dłuższych publikacji po akceptacji recenzentów i Redakcji.
 9. W jednym numerze czasopisma może być zamieszczona tylko jedna publikacja Autora lub zespołu Autorów.
 10. Zatwierdzenie publikacji do druku jest możliwe po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
 11. Po ustosunkowaniu się do uwag recenzentów Autorzy otrzymają potwierdzenie przyjęcia artykułu do opublikowania z wyznaczeniem terminu druku.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów. Znaczące zmiany tekstu będą uzgadniane z Autorami.

Zamieszczenie artykułu jest odpłatne w kwocie 400 zł brutto, realizowane przelewem po wystawieniu faktury.

Wydawca wdrożył płatności elektroniczne, które umożliwiają dokonanie szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową.
Jak dokonać płatności elektronicznej DotPay ?
1) Wybierz ikonkę „Payment”.
2) Naciśnij „Pay now” (Zapłać), następnie ikonę „dotpay” oraz potwierdź zamówienie klikając „Proceed with payment” – zostaniesz przekierowany do strony Dotpay.pl
3) Wybierz z jakiego banku lub jaką kartą chcesz dokonać płatności.
4) Zostaniesz przekierowany do swojego banku, gdzie musisz się zalogować używając swoich danych.
5) Po zalogowaniu zobaczysz gotowy przelew za należność.
6) Po zakończeniu operacji system wysyła status transakcji.
7) Kliknij ikonę „Powrót do sklepu” – zostaniesz przekierowany do Editorial System.