Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

ROLA ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA PODLASIU

Anna Siemieniuk 1  ,  
Joanna Szczykowska 1  ,  
 
1
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 E
Inż. Ekolog. 2017; 4:148–154
Data publikacji: 01-08-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Celem badań była ocena jakości wody w dwóch małych zbiornikach retencyjnych oraz oszacowanie ilości zatrzymanych zanieczyszczeń przez oba zbiorniki. Badania zmian jakości wody oraz analizę czynników ją determinujących prowadzono na dwóch zbiornikach małej retencji położonych w województwie podlaskim: Ciechanowiec, zlokalizowanym na rzece Nurzec oraz Bobra Wielka umiejscowionym na rzece Biebrza. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne wód zbiorników oraz wód je zasilających w większości nie wykraczają poza wartości dopuszczalne dla klas I-II. Jedynie wysokie stężenia fosforanów, dopływające bezpośrednio do rzek zasilających zbiorniki, wielokrotnie przekraczają ilości dopuszczalne i mogą być potencjalnym źródłem zanieczyszczenia badanych akwenów. Coroczne zwiększanie się ilości dopływających zanieczyszczeń wskazuje na powolny wzrost poziomu degradacji zalewów. Badane zbiorniki należy poddać zabiegom rekultywacyjnym ponieważ nie spełniają roli w ograniczaniu zanieczyszczeń dopływających ze zlewni.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Anna Siemieniuk   
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 E, Wiejska 45 E, 15-351 Białystok, Polska